--

#lafestaesdetots

El passat dimecres 17 de juliol l’Ajuntament de Badalona va anunciar a través de la premsa que la Festa Major d’Agost quedaria reduïda a la mínima expressió: castells de focs i sardanes.
Les entitats de Cultura Tradicional i Popular agrupades dins la Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i Popular Catalana (COENBACU TRAPOCA), expressem el nostre malestar pels següents punts:
• La Festa Major és patrimoni de la societat de Badalona i l’Ajuntament hauria de fer de pal de paller.
• És una decisió unilateral per part del govern municipal. Les entitats involucrades no hem rebut cap comunicació prèvia.
• És una falta de consideració i respecte a la dedicació, hores i esforços cap a les entitats que fem possible aquesta festa.
• En cap moment s’ha valorat com fer una festa major mes austera.
• És una sentència a mort a la cultura de la ciutat i a una tradició centenària.
Davant d’aquesta decisió del govern municipal del partit popular, la Coordinadora, com a entitat que té com a finalitat fomentar la cultura tradicional i popular catalana, i que treballa per la nostra ciutat, creu oportú manifestar que SI que hi haurà Festa Major d’Agost,amb la participació de tots i convidem a tota la ciutadania a sortir al carrer per gaudir d’aquesta festa més que mai.El pasado miércoles 17 de julio el Ayuntamiento de Badalona anunció a través de la prensa que la Fiesta Mayor de Agosto quedaría reducida a la mínima expresión: castillos de fuegos y sardanas.
Las entidades de Cultura Tradicional y Popular agrupadas dentro de la Coordinadora de Entidades badalonesa de Cultura Tradicional y Popular Catalana (COENBACU TRAPOCA), expresamos nuestro malestar por los siguientes puntos:
• La Fiesta Mayor es patrimonio de la sociedad de Badalona y el Ayuntamiento debería hacer de pilar.
• Es una decisión unilateral por parte del gobierno municipal. Las entidades involucradas no hemos recibido ninguna comunicación previa.
• Es una falta de consideración y respeto a la dedicación, horas y esfuerzos hacia las entidades que hacemos posible esta fiesta.
• En ningún momento se ha valorado como hacer una fiesta mayor más austera.
• Es una sentencia a muerte a la cultura de la ciudad ya una tradición centenaria.
Ante esta decisión del gobierno municipal del partido popular, la Coordinadora, como entidad que tiene como finalidad fomentar la cultura tradicional y popular catalana, y que trabaja por nuestra ciudad, cree oportuno manifestar que SI que habrá Fiesta Mayor de Agosto, con la participación de todos e invitamos a toda la ciudadanía a salir a la calle para disfrutar de esta fiesta más que nuncaOn 17 July the Badalona announced through the press that the Festival of August would be reduced to a minimum: fireworks and Sardana.
The bodies of Traditional Culture and Folklore grouped within the Coordinating Entities Badalona of Traditional Culture and Folklore Catalan (COENBACU TRAPOCA), we express our discontent by the following points:
• The Heritage Festival is the society of Badalona and the City should make backbone.
• It is a unilateral decision by the municipal government. The organizations involved have not received any advance notice.
• A lack of consideration and respect for the dedication, time and efforts to organizations that make this event possible.
• At no time has been evaluated as a more austere festival.
• It is a death sentence to the culture of the city and an old tradition.
Faced with this decision of the municipal government of the popular party, the Coordinator, as an organization that aims to promote traditional culture and popular Catalan, and working for our city sees fit to say that there will be festival of August, with the participation of all and invite all citizens to the streets to enjoy the festival more than ever.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *