Normes

Mesures de seguretat i recomanacions

Als propietaris d’establiments i als veïns

• Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple testos amb plantes, taules, cadires, ombrel·les i altres objectes situats a la via pública.

• Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar mals a la gent i al vostre propi cotxe.

• Tanqueu les portes, les finestres i els balcons, i protegiu les obertures per impedir l’entrada de coets i de guspires que puguin causar un incendi.

• Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin encendre.

• Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no en tireu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o surti en una direcció imprevista en lloc de cremar-se.

• Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades en l’itinerari que seguiran els grups de foc. Podeu utilitzar com a protecció cartrons per tal d’evitar cremades als vidres i altres elements de l’immoble.

Als espectadors i als participants

• Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i els serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc esdevingui una autèntica festa.

• La roba més idònia per assistir en un correfoc és la de cotó, amb mànigues, pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. Eviteu participar activament en l’acte si porteu roba de fibra sintètica, ja que provoca greus cremades en cas que accidentalment s’encengui.

• Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, les flames s’estendrien i serien més virulentes.

• Espereu a la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que us sigui possible, les aglomeracions i els taps de gent.

• No col·laboreu demanant aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades, i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

• No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic, ni dels portadors del material que utilitzen els grups referits.

• Els participants han de mantenir la distància de seguretat adequada per prevenir-se de les espurnes i detonacions dels productes pirotècnics que s’usen tradicionalment.

• El públic que vulgui participar activament en els correfocs haurà de seguir les normes de seguretat següents:

– Utilitzar vestits i calçat resistent al foc, i en cap cas roba de fibra sintètica; dur barret o bé mocador lligat al cap; dur sabates esportives o calçat consistent, sempre ben cordat, i mai sandàlies ni xancletes.

– Saltar sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé en grups molt reduïts, sense col·locar-se mai entre els timbalers i els actuants, i no destorbar cap membre de les colles.

– Seguiu en tot moment les instruccions del servei d’ordre i de suport de l’acte.

En tots els casos i, per tant, també si es produeix un accident, l’incompliment d’aquestes mesures de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant.

El Servei d’ordre es reserva el dret d’expulsar del correfoc a aquelles persones que no portin roba adequada per al acte i que no actuïn correctament dintre d’aquest.Medidas de seguridad y recomendaciones

A los propietarios de establecimientos y a los vecinos

• Para evitar accidentes, retirad de la calle cualquier obstáculo que pueda estorbar el recorrido del ‘correfoc’, como por ejemplo tiestos de plantas, mesas, sillas, sombrillas y otros objetos situados en la vía pública.

•Retirad los vehículos de la zona por donde pasará el ‘cercavila’ de fuego, para evitar daños a la gente y a vuestro propio coche.

• Cerrad las puertas, las ventanas y los balcones, y proteged las aperturas para impedir la entrada de cohetes y de chispas que puedan causar un incendio.

•Recoged la ropa tendida y plegad los toldos para prevenir que se puedan encender.

• Por más que los asistentes al ‘correfoc’ os pidan agua para reducir el calor, no tiréis. Así evitaréis que la pólvora se moje y explote o salga en una dirección imprevista en vez de quemarse.

• Proteged los escaparates y las vidrieras ubicadas en el itinerario que seguirán los grupos de fuego. Podéis usar como protección cartones para evitar quemadas en los vidrios y otros elementos del inmueble.

A los espectadores y a los participantes

• Informaros bien por donde pasará el ‘correfoc’ i seguid las recomendaciones de los organizadores y los servicios del orden para que vuestra participación en el ‘correfoc’ resulte una auténtica fiesta.

• La ropa más idónea para asistir a un ‘correfoc’ es la de algodón, con mangas, pantalón largo, un sombrero de ropa y unos zapatos deportivos de piel que os agarren fuerte los pies. Evitad participar activamente en el acto si lleváis ropa de fibra sintética, ya que provoca graves quemadas en caso de que accidentalmente se encienda.

• Si por cualquier circunstancia se os enciende la ropa, tiraros al suelo y rodad para apagar las llamas. Sobre todo, no corráis, las llamas se extenderían y serían más virulentas.

• Esperad a la comitiva del ‘correfoc’ en calles anchas y evitad, en la medida que sea posible, las aglomeraciones y los cúmulos de gente.

• No colaboréis pidiendo agua a los vecinos, así evitaréis cúmulos y resbalones, y también evitaréis que la pólvora os moje y explote en vez de quemarse.

• No invadáis el espacio donde el grupo de fuego hace la actuación y no cojáis ni estorbéis ninguno de sus miembros.

• No se puede encender fuego ni fumar alrededor de las bolsas o receptáculos del material pirotécnico, ni de los portadores del material que utilizan los grupos referidos.

• Los participantes han de mantener la distancia de seguridad adecuada para prevenirse de las chispas y detonaciones de los productos pirotécnicos que se usan tradicionalmente.

• El público que quiera participar activamente en los ‘correfocs’ tendrá que seguir las normas de seguridad siguientes:

– Utilizar vestidos y calzado resistente al fuego, y en ningún caso ropa de fibra sintética; llevar sombrero o pañuelo ligado en la cabeza; llevar zapatos deportivos o calzado consistente, siempre bien abrochado, y nunca sandalias ni chancletas.

– Saltar siempre hacia delante y nunca hacia atrás, individualmente o bien en grupos muy reducidos, sin colocarse nunca entre los timbaleros y los actuantes, y no estorbar ningún miembro de las collas.

– Seguid en todo momento las instrucciones del servicio del orden y de apoyo al acto

En todos los casos y, por tanto, también si se produce un accidente, el incumplimiento de estas medidas de seguridad y recomendaciones para los actos de fuego será responsabilidad de cada participante.

El Servicio del orden se reserva el derecho de expulsar del ‘correfoc’ aquellas personas que no lleven ropa adecuada para el acto y que no actúen correctamente dentro de este.

· Llei de transparència

Activitat econòmica 2019.pdf